Laufende Partien der TeleSchach - Meisterschaften 1996

in der CyberCityErste Vorgruppe der 2. TeleSchach - Meisterschaft
(beendet am 27. Februar 97)01 Albert Anhalt - Gerhard Bartsch [C65]
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.0-0 Lc5 5.c3 0-0 6.d4 Lb6 7.Lg5 h6 8.Lh4 d6 9.Lc6 bc 10.de de 11.Se5 Dd1 12.Td1 g5 13.Lg3 Se4 14.Sc6 f5 15.Se7 Kf7 16.Sd5 Td8 17.Sa3 f4 18.Sb6 Td1 19.Td1 ab 20.f3 Sc3 21.bc Ta3 22.Lf2 Tc3 23.h4 Ta3 24.hg hg 25.Td2 Le6 26.Tc2 c5 27.Tb2 Ta6 28.a4 Kf6 29.a5 Ta5 30.Tb6 Ke5 31.g3 c4 32.Le1 Ta3 33.Tb5 Ld5 34.gf gf 35.Kg2 Td3 36.La5 Ke6 37.Tb6 Kd7 38.Tf6 Tf3 39.Kg1 Ke7 40.Th6 c3 41.Lb4 Ke8 42.Th2 Tg3 43.Kf2 Kd7 44.La3 Ke6 45.Lc1 Ke5 46.Th5 Ke4 47.Th8 Kd3 48.Th2 c2 49.Kf1 Kc3
0 - 1

02 Wolf-Dieter Krabbe - Albert Anhalt [C43]
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.d4 ed 4.e5 Se4 5.Dd4 Sc5 6.Lg5 Le7 7.Le7 De7 8.Sc3 Se6 9.Dc4 0-0 10.Sd5 Dd8 11.Ld3 Te8 12.Td1 Sc6 13.0-0 Se7 14.Sc3 d6 15.Le4 h6 16.Sb5 d5 17.Ld5 Sd5 18.Td5 De7 19.Td2 a6 20.Sc3 Dc5 21.Dc5 Sc5 22.Sd5 Se6 23.Te1 Tb8 24.c3 b5 25.Sd4 Sd4 26.cd c6 27.Se3 Ld7 28.f4 g6 29.d5 Kf8 30.d6 h5 31.Sd1 c5 32.Sc3 c4 33.Se4 Le6 34.Sc5 a5 35.Se6 fxe6 36.g4 hxg4 37.Kf2 Kg7 38.Kg3
1 - 0

03 Albert Anhalt - Raik Hameister [B26]
1.e4 c5 2.Sc3 d6 3.g3 Sc6 4.Lg2 g6 5.d3 Lg7 6.Le3 Tb8 7.Dd2 b5 8.Sge2 Sf6 9.f4 b4 10.Sd1 Lb7 11.Sf2 Sd7 12.c3 0-0 13.0-0 f5 14.Tae1 fxe4 15.Se4 Da5 16.Sg5 Sd8 17.cxb4 cxb4 18.Sd4 Sc5 19.f5 Lg2 20.Dg2 Sd3 21.Dh3 h6 22.Sge6 Se6 23.Se6 Se1 24.Sg7 b3 25.Dh6 Sf3 26. Kg2 Tf5 27.Sf5 Df5 28.Tf3 Dc2 29.Kh3 bxa2 30.Ld4 e5 31.Tf6 a1D 32.Tg6 Dg6 33.Dg6 Kh8 34.Dd6
1 - 0

04 Markus Mock - Albert Anhalt [A18]
1.c4 Sf6 2.Sc3 e6 3.e4 e5 4.Sf3 Sc6 5.d4 ed 6.Sd4 Sd4 7.Dd4 Lb4 8.Lg5 d6 9.Le2 De7 10.0-0 Lc3 11.Dc3 De5 12.De5 de 13.Lf6 gf 14.f4 Le6 15.Tad1 Ke7 16.f5 Ld7 17.Td3 Lc6 18.Lf3 Tad8 19.Tfd1 Td3 20.Td3 Td8 21.Td8 Kd8 22.Kf2 Ke7 23.c5 a5 24.Ke3 b6 25.cb cb 26.a3 Kd6 27.Ld1 Ke7 28.Lb3 Lb5 29.Ld5 Lf1 30.g3 Lb5 31.Kd2 La6 32.Kc3 Lb5 33.b4 ab 34.Kb4 Ld3
1/2 - 1/2

05 Gerhard Bartsch - Wolf-Dieter Krabbe [D17]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 dc 5.a4 Lf5 6.Se5 Sbd7 7.Sc4 e6 8.f3 Le7 9.e4 Lg6 10.Db3 b6 11.Se2 0-0 12.Sf4 c5 13.Le3 cd 14.Ld4 Sc5 15.De3 Tc8 16.Td1 Sfd7 17.Sg6 hg 18.b3 Dc7 19.Dc3 Lh4 20.g3 Lf6 21.e5 Le7 22.Sd6 Ld6 23.ed Db7 24.Lc4 e5 25.Lf2 Db8 26.Lc5 Tc5 27.0-0 a6 28.b4 Tcc8 29.Dd3 a5 30.b5 Sc5 31.Dg6 Sa4 32.Dc2 Sc5 33.Td2 33.Td2 Sd7 34.h4 Tc5 35.Tc1 Sf6 36.g4 Kh8 37.g5 Sd7 38.Df5 De8 39.Kg2 g6 40.Dg4 Kg7 41.h5 gh 42.Dh5 Th8 43.Dg4 Dc8 44.De4 Th5 45.Dg4 Dh8 46.Kg3 Th1 47.Tdc2 e4 48.f4 Tc4
1/2 - 1/2

06 Raik Hameister - Gerhard Bartsch [C18]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3 Lc3 6.bc Se7 7.Dg4 Dc7 8.Dg7 Tg8 9.Dh7 cd 10.Se2 Sbc6 11.f4 Ld7 12.Dd3 dc 13.Sc3 Sf5 14.Sb5 Dd8 15.g3 a6 16.Sd6 Sd6 17.ed Lc8 18.Dh7 Tf8 19.Lb2 Da5 20.Kd1 d4 21.Lg2 Dc5 22.h3 Dd6 23.Kc1 Ld7 24.Td1 e5 25.De4 Tg8 26.g4 f6 27.g5 0-0-0 28.h4 ef 29.Td4 Dc5 30.Dd5 Da7 31.gf Tg2 32.f7 Db6 33.Dd7 Td7 34.f8D Dd8 35.Dd8 Kd8 36.Td7 Kd7 37.Lc3 Th2 38.Le1 f3 39.Kb2 f2 40.Lc3 Ke6 41.Tf1 Kd5 42.Kb1 Ke4
0 - 1

07 Gerhard Bartsch - Markus Mock [D37]
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dc 0-0 6.Lf4 Lc5 7.e3 Sc6 8.Sf3 d5 9.Td1 Da5 10.a3 Le7 11.Sd2 e5 12.Lg5 d4 13.Sb3 Dd8 14.Le2 a5 15.ed a4 16.Sa4 Sd4 17.Sd4 ed 18.b3 Da5 19.Dd2 La3 20.Da5 Ta5 21.Lf6 Lb4 22.Kf1 gf 23.Td4 Te5 24.g4 b5 25.cb Lb7 26.f4 Te3 27.Tg1 Tb3 28.Ld3 Ta8 29.g5 f5 30.g6 hg 31.Tg6 Kf8 32.Tb6 Le4 33.Le4 fe 34.Ta6 Te8 35.f5 Tb1 36.Kg2 Kg7 37.Tc6 e3
1/2 - 1/2

08 Wolf-Dieter Krabbe - Raik Hameister [B73]
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sd4 Sf6 5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7 7.Le2 0-0 8.0-0 Sc6 9.f3 a6 10.Dd2 Sd4 11.Ld4 b5 12.b4 Se8 13.a4 bxa4 14.Ta4 Lb7 15.Tfa1 Ld4 16.Dd4 Sc7 17.Ta5 e5 18.Dd2 f5 19.Lc4 Kg7 20.exf5 Tf5 21.Sd5 Sd5 22.Ld5 Db6 23.Kh1 Ld5 24.Dd5 Ta7 25.Dd2 Tf8 26.h3 Tfa8 27.Td5 Td8 28.Td1 Tad7 29.c4 Tb8 30.c5 Db4 31.Da2 Tb5 32.Td6 Te7 33.c6 Ta5 34.De2 Tf7 35.Td7 Dc3 36.De4 Tc5 37.Tf7 Kf7 38.Dh4 Tc6 39.Dh7 Kf6 40.f4 Kh5 41.Df7 Tf6 42.Dd5 Kf4 43.Td3 De1 44.Kh2
1 - 0

09 Markus Mock - Wolf-Dieter Krabbe [A22]
1.c4 Sf6 2.Sc3 e5 3.g3 Lb4 4.Lg2 0-0 5.e4 Sc6 6.Sge2 d6 7.0-0 Lg4 8.f3 Le6 9.Sd5 Lc5 10.Kh1 Sd4 11.b4 Se2 12.De2 Ld4 13.Tab1 Se8 14.f4 c6 15.f5 Ld7 16.Se3 a6 17.Sc2 La7 18.d3 Sf6 19.g4 h6 20.g5 hg 21.Lg5 b5 22.Tf3 Te8 23.Tg3 Kf8 24.Se3 Ke7 25.Sg4 Th8 26.c5 dc 27.Db2
1 - 0

10 Raik Hameister - Markus Mock [B12]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Sf3 e6 5.Le2 c5 6.Le3 cd 7.Sd4 Se7 8.c4 Sbc6 9. Da4 Dd7 10.Sb5 Sg6 11.cxd5 exd5 12.S1c3 Le6 13.Td1 Lb4 14.f4 0-0 15.0-0 a6 16.Sd4 b5 17.Dc2 Sd4 18.Ld4 Sh4 19.Ld3 g6 20.Lf2 Sf5 21.a3 Lc3 22.Dc3 Tfc8 23.Db4 Se7 24.Td2 Sc6 25.Dc3 d4 26.Dc5 Sa5 27.Dd6 Dd6 28.exd6 Sb3 29.Tc2 Tc2 30.Lc2 Td8 31.Te1 d3 32.Ld3 Td6 33.Lc2 Sd5 34.Lb1 Lc4
0 - 1
©8.96 by Gerhard Hund für CyberCity Köln
Update 31.03.1997